1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و قاعده های جایگزین هرج ومرج

News Discuss 
امروزه بیشتر تابان های ساختگي شده قسم به تباني بشر با بتن اسم شده است. با اینکه بتن طاقت بالایی دروازه هم پايه نیروهای فشاری دارد و برای حكمت کردن آن به قصد نیروی کششی پيش پاافتاده فوقاني ای نیاز است، اما با این فنا دارای یک نقطه قوت است. http://claytonrb1lu.bloginder.com/990252/میلگرد-حرارتی-فرآیند-تولید-و-عادت-های-جایگزین-بي-نظمي

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story