1

دوره کمک پرستاری

News Discuss 
دوره کمک پرستاری (با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) معرفی دوره: امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا به منظور رفع کمبود نیروی انسانی در کادر پرستاری مبادرت به تربیت نیروهای کمکی در قالب کمک پرستاری نموده اند. در کشور ایران نیز با توجه به نیاز مبرم به وجود https://www.linkedin.com/posts/mohammad-abolfazli-a408a31bb_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-activity-6738088230735900672--QFs

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story