1

سرویس غذاخوری کودک چه ویژگیهایی دارد؟

News Discuss 
انواع مار مخصوصاً مارهاي زيتوني، شاخدار و كبرا در بيابانهاي خشك داخلي و ريگزارهاي جنوب غربي فراوان يافت ميشوند، تا جايي كه به هنگام رگبارهاي سيل آساي ناگهاني هزاران مار در شاخههاي رود كارون دچار سيل شده، زنده يا مرده آنها در رسوبات پس از سيلهاي خوزستان مشاهده ميشوند. https://sociallweb.com/story12851059/%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%80%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A2%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%84

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story